ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 05-08-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 752
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου ΠΡΟΣ: ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΟΝΕΙΡΟΥΣ»
Ταχ. Κώδικας : 843 00 ΙΛΙΣΙΩΝ 21 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γιακουμή Χριστίνα
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail ; dke@naxos.gov.gr

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, μέχρι την Τρίτη 10-08-2021, 10:00 π.μ. για την δαπάνη «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ¨», Η δαπάνη περιλαμβάνει τα κάτωθι:

A/A (τμήμα) Περιγραφή είδους Ποσότητα ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
με ΦΠΑ Συνολική αξία
με ΦΠΑ
1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ, ΛΕΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΟ ΦΙΛΩΤΙ ΝΑΞΟΥ ΣΤΙΣ 12-08-2021 1 3.000,00€ 3.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 3.000,00€

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο βενζινάδικο REVOIL (Φηκάς). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.
Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ.

Ο Πρόεδρος

 

Σέργης Νικόλαος

 

Σχόλια are closed.