ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νάξος, 28-04-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                 Αρ. Πρωτ.: 440
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου ΠΡΟΣ: κ. Πέτρου Δημήτρη – Εστιατόριο Σχοινούσα
Ταχ. Κώδικας : 843 00 κ. Πέτρου Αγγελή – Ενοικιαζόμενα Δωμάτια Σχοινούσα
Πληροφορίες : Γιακουμή Χριστίνα Σιγάλα Χρήστο & Σία Ε.Ε. – Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Τηλέφωνο : 2285024259 – Εστιατόριο Δονούσα
e-mail ; dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, μέχρι την Παρασκευή 05-05-2023, 10:00 μ.μ. για την δαπάνη «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά η δαπάνη περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
1 10 δωμάτια δίκλινα για 2  διανυκτερεύσεις: 10  δίκλινα *40,00€/δωμάτιο *2 διανυκτερεύσεις                                                            (1 στη Σχοινούσα και 1 στη Δονούσα)

*συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής

800,00€
2 2 Γεύματα 20 ατόμων : 2 γεύματα * 20,00€/άτομο * 20 άτομα (1 στη Σχοινούσα και 1 στη Δονούσα) 800,00€
  ΣΥΝΟΛΟ 1.600,00€

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016,όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο πρατήριο καυσίμων Φυκά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ.
4. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος

 

Σέργης Νικόλαος

 

Σχόλια are closed.