ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΡΕΧΩ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 16-06-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 911
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                  ΠΡΟΣ: 1. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ταχ. Κώδικας : 843 00                                                    2. ΜΑΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Πληροφορίες : Γιακουμή Χριστίνα
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail ; dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, μέχρι την Πέμπτη 22-06-2023, 10:00 μ.μ. για την δαπάνη «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΤΡΕΧΩ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ”», ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.038,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά η δαπάνη περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
1 Ηλεκτρονική χρονομέτρηση του αγώνα (Η χρονομέτρηση περιλαμβάνει την αψίδα αφετηρίας/τερματισμού, ατομικό αριθμό για τον κάθε δρομέα με ηλεκτρονικό τσιπάκι, δύο σημεία χρονομέτρησης στην κάθε διαδρομή  και ένα μετάλλιο συμμετοχής για έκαστο συμμετέχοντα. Το σύνολο των συμμετεχόντων δρομέων υπολογίζεται περί τους 200). 1.798,00€
2 Βιντεοσκόπηση και φωτογραφική κάλυψη του αγώνα «5ο Τρέχω / Ανακαλύπτω την Ηρακλειά  (Περιλαμβάνεται ένα ολοκληρωμένο  βίντεο {μοντάζ – editing} και φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης από τους αγώνες, με την έναρξη, διαδρομές, τερματισμούς και τα δρώμενα που πιθανόν να υπάρχουν). 1.240,00€
ΣΥΝΟΛΑ 3.038,00€

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016,όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο πρατήριο καυσίμων Φυκά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου) και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω taxis) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
4. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

Ο Πρόεδρος

Σέργης Νικόλαος

Σχόλια are closed.