ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7901/2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΔΑΜ: 22PROC010571471
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                                             Αρ. Πρωτ.: 7901/2022
                                                                                                                                                                                    ΑΔΑΜ: 22PROC010571471

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Προς:

CPS Industries LTD

Εταιρία εμπορίας χημικών προϊόντων & εξοπλισμού συγκολλήσεων

 

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την

«Υπηρεσία απόσμησης και διαχείρισης λίπους σε αντλιοστάσια αποχέτευσης»

 

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Υπηρεσία απόσμησης και διαχείρισης λίπους σε αντλιοστάσια αποχέτευσης»,

στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 36.994,16 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ 25-6162.057, ως ακολούθως:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ μονάδας ανά μήνα ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΑΝΑ ΜΗΝΑ) ΤΥΠΟΥ ΒΙΟΑΜΡ 300  

10 συσκευές

 

400,00€

 

(5 ΜΗΝΕΣ)

5Χ10Χ400€

 

20.000,00

2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΑΝΑ ΜΗΝΑ) ΤΥΠΟΥ ECOSTORM  

11 συσκευές

 

150,00€

 

(4 ΜΗΝΕΣ)

4Χ11Χ150€

 

6.600,00

3 ΚΑΤΑΣΤΟΛΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΘΕΙΟΥ ODOUR PUNCH  

840 λίτρα

 

3,85€

 

3.234,00

ΣΥΝΟΛΟ 29.834,00
        ΦΠΑ 24% 7.160,16
        ΤΕΛΙΚΟ 36.994,16

 

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) από τον νόμιμο εκπρόσωπο που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της Υπηρεσίας απόσμησης και διαχείρισης λίπους σε αντλιοστάσια αποχέτευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
ή απόσπασμα ποινικού μητρώου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.