Υπηρεσία Ταχυμεταφορών έτους 2021 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                          Προς: ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΞΟΥ
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Μάρθα-Αγγελική Βαλτάσσαρ
Τηλέφωνο: 2285029249
E-mail:mvaltassar@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : «Υπηρεσία Ταχυμεταφορών
έτους 2021 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 6.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την 22387/30-11-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ.Α-1659, ΑΔΑ : ΨΔ04ΩΚΗ-7ΕΝ ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς ,στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος,από Τρίτη 01 Δεκεμβρίου  έως και την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 ώρα 14.00 μ.μ. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την Παρασκευή  11  Δεκεμβρίου από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η εν λόγω υπηρεσία, με CPV 64121100-1, αφορά σε ολόκληρο το έτος του 2021 και δεσμεύει τον Κ.Α.00-6221,με ποσό ύψους 6.500,00 € .Κριτήριο για την ανάδειξη του αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

ΠΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΟΛΗ(αφορά από Νάξο προς πόλεις χερσαίας ή νησιωτικής Ελλάδας)
ΠΡΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΩΣ 3 ΚΙΛΑ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟ ΠΡΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΟΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΩΣ 3 ΚΙΛΑ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟ ΠΡΟΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Οι αποστολές εντός πόλης και περιφέρειας πραγματοποιούνται με ευθύνη του Δήμου.

Σε περίπτωση ύπαρξης όμοιων προσφορών ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί με κλήρωση ,κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της σχετικής υπηρεσίας με δική τους ευθύνη.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα.Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Με την προσφορά υποβάλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση σε ισχύ.

-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό δημοσίου.

Ποινικό μητρώο (έκδοση εντός 3μήνου) .Προσκόμιση ποινικού :α) ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΟΕ,ΕΕ μόνο οι διαχειριστές-β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ-)-γ)Συνεταιρισμοί ,μέλη ΔΣ  ή Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου (δίδεται από την υπηρεσία προς συμπλήρωση )περί των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

-Αντίγραφο ταυτότητας για το κάθε ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση που θα κατατεθεί.

-Τον ΚΑΔ  της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxis.

 

 

Ο Δήμαρχος κ.α.α

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Αντιδήμαρχος

 

Συνημμένα Έγγραφα

 

 

Σχόλια are closed.