Αρ. Πρωτ.: 24409/30.12.2022
ΑΔΑΜ: 21PROC009875482

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών   ΠΡΟΣ  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών για την υπηρεσία «Ταχυμεταφορών έτους 2022», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την επομένη εργάσιμη από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον Προϊστάμενο του τμήματος.
Η εν λόγω υπηρεσία, με CPV 64121100-1, αφορά σε ολόκληρο το έτος του 2022 και δεσμεύει τον Κ.Α. 00-6221, με ποσό ύψους 6.500,00 € . Κριτήριο για την ανάδειξη του αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα βάρους, στις κάτωθι αποστολές:
Προς χερσαία Ελλάδα έως 3 κιλά (Πόλη προς πόλη)
Επιπλέον κιλό προς χερσαία Ελλάδα
Προς νησιωτική Ελλάδα έως 3 κιλά
Επιπλέον κιλό προς νησιωτική Ελλάδα
Από χερσαία Ελλάδα προς Δήμο έως 3 κιλά
Επιπλέον κιλό από χερσαία Ελλάδα προς Δήμο
Από νησιωτική Ελλάδα προς Δήμο έως 3 κιλά
Επιπλέον κιλό από νησιωτική Ελλάδα προς Δήμο

Παρακαλούμε, για την άμεση αξιολόγηση των στοιχείων, οι προσφορές να φέρουν επακριβώς τον ανωτέρω πίνακα και να αποσαφηνίζεται εάν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, διότι έχει παρατηρηθεί ότι από εταιρεία σε εταιρεία οι τιμοκατάλογοι με τις ονομασίες των κωδικών διαφέρουν.

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
4. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της υπηρεσίας Ταχυμεταφορών 2022» από τον διευθύνων σύμβουλο και μέλη ΔΣ στην περίπτωση της ΑΕ και από τους διαχειριστές στην περίπτωση ΕΠΕ ή αντί των υπεύθυνων δηλώσεων, αποσπάσματα ποινικού μητρώου από τον διευθύνων σύμβουλο και μέλη ΔΣ (περίπτωση ΑΕ) ή τον διαχειριστή (περίπτωση ΕΠΕ)
5. Μια πράξη/απόφαση της εταιρείας από όπου να αποδεικνύεται η ιδιότητα και το όνομα του Διευθύνοντος Συμβούλου, των μελών ΔΣ, του διαχειριστή αντίστοιχα
6. Αντίγραφα αστυνομικών δελτίων ταυτότητος του Δ/ντος Συμβούλων και των μελών ΔΣ ή του διαχειριστή (οι οποίοι θα προσκομίσουν τα απαιτούμενα των υπεύθυνων δηλώσεων ή ποινικών μητρώων)

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της σχετικής ανάθεσης με δική τους ευθύνη.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική υπηρεσία. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμαρχος,

 

Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.