Υπηρεσίες Απεντόμωσης και μυοκτονίας φρεατίων αποχέτευσης, κτιρίων, αποθηκών και χώρων ΒΙΟΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 5910/28.03.2024 ΑΔΑΜ: 24PROC014490919
Προς: Ιουλιανό Σαντοριναίο Απεντομώσεις-Απολυμάνσεις-Μυοκτονίες

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για τις
«Υπηρεσίες Απεντόμωσης και μυοκτονίας φρεατίων αποχέτευσης, κτιρίων, αποθηκών και χώρων ΒΙΟΚΑ»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης για τις «Υπηρεσίες Απεντόμωσης και μυοκτονίας φρεατίων αποχέτευσης, κτιρίων, αποθηκών και χώρων ΒΙΟΚΑ», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και Πέμπτη 04 Απριλίου ώρα 15.00).

Η δαπάνη, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 10.800,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα αφορά στα ακόλουθα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη σχετική Μελέτη:

1. Απεντόμωση και μυοκτονία φρεατίων των ΒΙΟΚΑ: 8.804,00 € – ΚΑ: 25-6162.012
2. Απεντόμωση και μυοκτονία αποθηκών: 520,80 € – ΚΑ: 70-6162.028
3. Απεντόμωση και μυοκτονία κεντρικών κτιρίων: 1.475,60 € – ΚΑ: 10-6162.008

Με την οικονομική προσφορά, υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης για τις «Υπηρεσίες Απεντόμωσης και μυοκτονίας φρεατίων αποχέτευσης, κτιρίων, αποθηκών και χώρων ΒΙΟΚΑ» ή απόσπασμα ποινικού μητρώου
Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: α) «Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Μελέτης της δαπάνης για την οποία υποβάλλω προσφορά», β) «Ως υπεύθυνος επιστήμονας θα παρακολουθώ όλες τις εργασίες, από την παρασκευή του υλικού παρέμβασης και τη χρησιμοποίησή του, τη λήψη μέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται μέχρι και την επαναχρησιμοποίηση του χώρου που έγινε η καταπολέμηση», γ) τα βιοκτόνα που θα χρησιμοποιηθούν είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ΕΚ 528/2012, δ) εάν θα απασχοληθεί προσωπικό για τις εργασίες (οπότε και με το τιμολόγιο θα πρέπει να υποβληθούν ΑΠΔ κλπ) ή θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά από τον ίδιο τον ανάδοχο
– Άδεια απεντομώσεων-μυοκτονιών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.