ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 23526/19.12.2023
ΑΔΑΜ: 23PROC013998704

Προς ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ:
1. Καραμπίνη Ευθύμιο
2. Ψαρομπά Καλλιόπη
3. Βόμβας Γεώργιος
4. Ρουμανά Νικόλαο

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών για τη δαπάνη «Δικαστικών Επιμελητών έτους 2024», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14.00.
Η εν λόγω υπηρεσία αφορά στην αποστολή παραγγελιών και δεσμεύει τον Κ.Α. 00-6153, με ποσό ύψους 17.000,00 €, ως ακολούθως, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ταμειακής Υπηρεσίας:
Α) για δικαστικό επιμελητή Καραμπίνη Ευθύμιο, 4.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Β) για δικαστική επιμελήτρια Ψαρομπά Καλλιόπη, 4.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Γ) για δικαστικό επιμελητή Βόμβα Γεώργιο, 4.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Δ) για δικαστικό επιμελητή Ρουμανά Νικόλαο, 5.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω gov.) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης δικαστικών επιμελητών έτους 2024» ή αντί των υπεύθυνων δηλώσεων, αποσπάσματα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου
4. ΚΑΔ (απόδειξη απαραίτητης συνάφειας δραστηριότητας με την ανάθεση)

Σχόλια are closed.