Υπηρεσίες ελέγχου δεξαμενών και φυσικών πηγών Χώρα Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Νάξος, 19.09.2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                          Αρ. Πρ.: 16241

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Προς:

Σαντοριναίο Κωνσταντίνο

Υπηρεσίες ελέγχου δεξαμενών και φυσικών πηγών

Χώρα Νάξου

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : Μάρθα-Αγγελική Βαλτάσσαρ

Τηλέφωνο: 2285360156

FAX: 22850-23570

                                                                                                                                  

 

 

 

«Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : «Ελεγκτή δεξαμενών και πηγών νήσου Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» 2019-2020

 

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 24.403,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την 16083/16-09-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ.Α-1197, ΑΔΑ : 6ΕΕΚΩΚΗ-ΛΞ1 ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας. «Ελεγκτής δεξαμενών και πηγών νήσου Νάξου» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, από σήμερα Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13.00 μ.μ. προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.

 

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Φορολογική Ενημερότητα
  2. Ασφαλιστική Ενημερότητα
  3. Υπεύθυνη δήλωση.

Υπηρεσία : «Ελεγκτή δεξαμενών και πηγών νήσου Νάξου» του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 24.403,20 €.

 

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Συνημμένο έγγραφο

Σχόλια are closed.