ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«Υπηρεσίες παροχής Συμβούλου συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕΣΠΑ 2007-13)
Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νάξος 84 300 τηλ. +30-2285360127, fax +30-2285023570, υπεύθυνος : κ. Απόστολος Φυρογένης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: apofir@naxos.gov.gr)

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της υπηρεσίας είναι "Υπηρεσίες παροχής Συμβούλου συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕΣΠΑ 2007-13) Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων" και ο τόπος της παροχής ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης : Τεχνική, επιστημονική και διοικητική στήριξη του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στον προγραμματισμό, στην προετοιμασία και στην παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που εντάσσονται στο Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές
Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 175.000 € (χωρίς ΦΠΑ) με δικαίωμα επέκτασης έως 50%.
Διάρκεια της Σύμβασης 24 μήνες.

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και  Τεχνικές πληροφορίες:

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής :

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 8.750 € (αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 17.500 € (αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει σε οκτώ (8) ίσες τριμηνιαίες δόσεις. Διευκρινίζεται ότι επειδή προβλέπεται πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του ο ανάδοχος εντός του 2011, δεν έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 117/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Για την υποβολή της προσφοράς δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πριν την υπογραφή της σύμβασης, την σύσταση κοινοπραξίας με ή χωρίς νομική προσωπικότητα.

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64/16.03.2007) «Περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων – Οδηγία 2004/18/ΕΚ».

ΙΙΙ Β. 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), και έχουν :

§  αποδεδειγμένη ενασχόληση σε παρόμοια έργα, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία, στους τομείς των συμβουλευτικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών διαχείρισης, υποστήριξης, παρακολούθησης και ελέγχου έργων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία ή άλλες συναφείς δραστηριότητες με το περιεχόμενο του παρόντος έργου. Το κριτήριο αυτό θεωρείται ότι καλύπτεται όταν στο διάστημα των τριών (3) τελευταίων ετών έχουν υλοποιήσει μια (1) ή και παραπάνω συμβάσεις παροχής υπηρεσιών παρόμοιων με την υπό ανάθεση, με συνολική αθροιστική αμοιβή ίση τουλάχιστον με το ποσό της συνολικής προβλεπόμενης αμοιβής της παρούσας διακήρυξης (δηλαδή τουλάχιστον 175.000 €).

§  και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αναλύονται στην παράγραφο Β.2.3 του τεύχους της αναλυτικής προκήρυξης.
2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο Β.2.3 του τεύχους της αναλυτικής προκήρυξης.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:
1.   Τεχνική προσφορά 80%
·   Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της υπηρεσίας (βαρύτητα 40% της τεχνικής προσφοράς).
·   Οργανωτική Αποτελεσματικότητα της Ομάδας παροχής της υπηρεσίας (βαρύτητα 60% της τεχνικής προσφοράς)

2.   Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 20%).

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:

1. Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται μέχρι και δέκα τέσσερις (14) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Δημαρχείο, Χώρα Νάξου, 84 300 Νάξος, τηλ. +30-22853-60127 -, fax +30-22850-23570), μέχρι τις 18/11/2011, κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και κατά τις ώρες 10:00 – 14:00, ύστερα από σχετική έγγραφη αίτηση. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταβάλουν το ποσόν των δέκα (10 €) ΕΥΡΩ στο ταμείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, επισυνάπτοντας στην αίτηση τους το διπλότυπο είσπραξης.

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 02/12/2011 και ώρα 11:00 π.μ., κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 180 ημέρες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το ν. 2522/97), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

α)  Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
β)   Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
β1.  κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε (5) ημέρες
β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε πέντε (5) ημέρες
β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε (5) ημέρες

Οι προθεσμίες για την περίπτωση (β) αρχίζουν από την ημερομηνία κοινοποίησης με φάξ του αντιστοίχου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 03/10/2011.

 
Ο Δήμαρχος
Εμμανουήλ Μαργαρίτης

 

Σχόλια are closed.