ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Νάξος  06/08/2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               Αρ.πρωτ.: 11053
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο επιλογής και κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, η οποία θα προκύψει από τη στάθμιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Παροχής Συμβούλου σε θέματα κυκλοφοριακών βελτιώσεων αναβάθμισης οδικής ασφάλειας και δημιουργία μητρώου οδικού δικτύου» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Κ.Δ.Κ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, της υπ' αριθ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010 Τεύχος Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263Α/23-12-2008) και του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν έως σήμερα.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 16 του μηνός Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη, με ώρα λήξης αποδοχής προσφορών από το Πρωτόκολλο του Δήμου την 10:00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση/κοινοπραξία αυτών, που ασκούν συναφείς υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο της ή με την με την καθ' οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπηρεσίας που δημοπρατείται ανέρχεται στο ποσό των 56.055,12€, συν Φ.Π.Α.23% 12.892,68€ = 68.947,80€.
Η συμβατική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών καθορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για χρονικό διάστημα 6 μηνών.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται στο ποσό των 1.125,00€ (2%) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ.
Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπλέον, τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.e-naxos.eu, στην ενότητα Διαγωνισμοί.

Τεύχη Δημοπράτησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μαργαρίτης Εμμανουήλ

Σχόλια are closed.