ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τίτλος Διαγωνισμού : Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση
έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και
Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», Κωδικός ΟΠΣ: 365185
Προεκτιμώμενης αμοιβής 40.000,00 € (ήτοι 32.520,33 € πλέον ΦΠΑ 23%)
Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε την προκήρυξη

Σχόλια are closed.