Στην αρμοδιότητά του ανήκουν:
 • Η σύνταξη βραχυπρόθεσμου, ετήσιου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για τα θέματα που απασχολούν το Δήμο και η υποστήριξη της λειτουργίας του Δήμου ως φορέα προγραμματισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας του Αναπτυξιακού προγραμματισμού της Χώρας.
 • Η φροντίδα για τη συγκέντρωση μελετών και τεχνογνωσίας που είναι δυνατόν να βοηθήσουν τις επιδιώξεις του Δήμου (αναπτυξιακές μελέτες, έρευνες, τυποποίηση τεχνογνωσίας κλπ.)
 • Οι εισηγήσεις προς τα αιρετά όργανα για την οργάνωση των διαδικασιών στρατηγικού και επιχειρησιακού προγραμματισμού του Δήμου συνολικά και στους επί μέρους τομείς.
 • Η διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης και διατύπωση προτάσεων για την εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης του Δήμου.
 • Η συνεργασία με τους ειδικούς συνεργάτες, τους προϊσταμένους, τα στελέχη του Δήμου για τις από κοινού εισηγήσεις προς τα αιρετά όργανα.
 • Η συνεργασία με τις υπηρεσίας της Ν.Α., της ΤΕΔΚ, της Περιφέρειας και των κεντρικών φορέων καθώς και με τους φορείς διαδημοτικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.
 • Η υποστήριξη και εξεύρεση προγραμμάτων αναπτυξιακού σχεδιασμού.
 • Η ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής για τα προγράμματα της Ε.Ε. που ενδιαφέρουν το Δήμο.
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου των προγραμμάτων της Ε.Ε. που ενδιαφέρουν το Δήμο.
 • Η αναζήτηση συνεργασιών στο εσωτερικό και το εξωτερικό για την εξεύρεση εταίρων που μπορούν να συμμετέχουν μαζί με το Δήμο στα προγράμματα Ε.Ε.
 • Η επεξεργασία προτάσεων και μελετών (σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία), προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία και διαχείριση των παράκτιων περιοχών.
 • Η επεξεργασία προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση προγραμμάτων για την αγροτική ανάπτυξη.