Οργανογράμματα:  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Διεύθυνσης Περιβάλλοντος


Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
  Τμήμα κτιριακών έργων, κοινοχρήστων χώρων και οδοποιίας
  Τμήμα υδραυλικών, εγγειοβελτιωτικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων
  Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών και Συγκοινωνιών

Διεύθυνση Περιβάλλοντος
  Τμήμα Περιβάλλοντος
      Γραφείο περιβάλλοντος
      Γραφείο πολιτικής προστασίας
      Γραφείο δημοτικών κοιμητηρίων
      Γραφείο φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας
      Γραφείο συντήρησης κτηρίων
      Γραφείο συντήρησης οδοποιίας και κοινοχρήστων χώρων
  Τμήμα καθαριότητας και ανακύκλωσης
     Γραφείο σχεδιασμού και εποπτείας
     Γραφείο αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
     Γραφείο διαχείρισης οχημάτων και μηχανημάτων
  Τμήμα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης
      Γραφείο ελέγχου ποιότητας νερού
      Γραφείο συντήρησης δικτύων και αντλιοστασίων
      Γραφείο καταναλωτών
  Τμήμα ΒΙ.Ο.ΚΑ.