ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΠ    21081/2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Σέρβος Ιωάννης
Τηλ.: 22853 60115
E-mail: iservos@naxos.gov.gr

Προς: ME.CI. Μεσογειακό Κέντρο Καινοτομίας ΕΠΕ
«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Μελέτη.
Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων και εννιακοσίων ευρώ (15.900,00 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 69-6117.001 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022,2023 .
Μαζί με την οικονομική προσφορά ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ:
1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου.
3. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), η οποία επισυνάπτεται, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
4. ΚΑΔ της επιχείρησης, (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (α και β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και τις 21-11-2022.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός
Συνημμένα:
1. Μελέτη
2. Υ.Δ.

Σχόλια are closed.