ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Νάξος, 13-11-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                   Αρ. Πρωτ. : 16182
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας απορριμμάτων στο  ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & Μ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ» Κωδικός ΟΠΣ: 365185
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,  με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάθεση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ότου ολοκληρωθεί η ανωτέρω Πράξη.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης στις 11:00 π.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στην Χώρα Νάξου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορική εταιρεία.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, ή συνεταιρισμοί, ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης.
Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80, ύψους 5% του προϋπολογισμού, ήτοι δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00).
Αναλυτικά οι όροι της Διακήρυξης έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu, στις ιστοσελίδες του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου με τα συνημμένα παραρτήματα.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλουν με την καταβολή αντιτίμου €10,00 .
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:22853-60126).

Συνημμένα Έγγραφα

Ο Δήμαρχος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ                                                     

Σχόλια are closed.