ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ & ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ & Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Σταμάτης Βερύκοκκος
Τηλ.: 2285026450
E-mail: sveri@naxos.gov.gr

Προς:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Διακριτικοί Τίτλοι: ΕΛΤΑ) (ΑΦΜ 094026421),
Δ/νση: οδός Απέλλου 1
Αθήνα, T.K. 10188
Tηλ. 210.33.53.395 και 210.33.53.604
E-mail: g.katzagiannaki@elta-net.gr d.tsioumas@elta-net.gr m.kontogeorgou@elta-net.g

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην δαπάνη με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ & ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ & Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024» σύμφωνα με τις από 15/03/2024 Τεχνικές Προδιαγραφές του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 118, σε συνδυασμό με την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 120, τα άρθρα 107, 109 και 109Α.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ (74.214,00 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ 24%, σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.008 του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2024.

Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
Α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 73. Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.
Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i. για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
ii. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ ,αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Ε)Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
ΣΤ) ΚΑΔ του οικονομικού φορέα.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, και ό,τι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία καθώς και εκείνες που δεν περιέχουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οικονομική Προσφορά.
Οι προσφερόμενες τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Τυχόν υπεύθυνες δηλώσεις και η οικονομική προσφορά, θα πρέπει να συνταχθούν με ημερομηνία μεταγενέστερη της κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή των προσφορών.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τις 31/12/2024 από την υπογραφή της και ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.
Η προσφορά καθώς και τα αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024, και ώρα 15:00, με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στο χώρο της διαγωνιστικής διαδικασίας με συστημικό αριθμό 346986, όπου θα συνδεθείτε ως προμηθευτής και θα ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός
Συνημμένα:
1. Τεχνικές Προδιαγραφές

 

Σχόλια are closed.