Υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης σίτισης συντελεστών για την «Διοργάνωση σεμιναρίου αυτοάμυνας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 20758/2023

 

 

Προς:

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

Νέα κατεπείγουσα πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης σίτισης συντελεστών για την «Διοργάνωση σεμιναρίου αυτοάμυνας»

Λόγω του άγονου αποτελέσματος της από 03/11/2023 πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 20321/2023 και ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ 23PROC013705852, και της μη προσέλευσης του οικονομικού φορέα που προσκλήθηκε,

διά της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την άμεση και κατεπείγουσα υποβολή προσφορών της δαπάνης σίτισης των συντελεστών για την «Διοργάνωση σεμιναρίου αυτοάμυνας», λόγω του προγραμματισμένου σεμιναρίου, με έναρξη την 10η/11/2023. Κατά τα λοιπά έχει ισχύ η ανωτέρω πρόσκληση.

Η δαπάνη, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό θα αφορά τα ακόλουθα, σε βάρος του ΚΑ 15-6472.001:

 

 

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
Διατροφή προπονητών και βοηθών

(10 άτομα x 6 γεύματα x 14,75€ / φπα 13%)

55300000-3 885,00 115,05 1.000,05

Με την οικονομική προσφορά, υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: σίτιση συντελεστών για τη «Διοργάνωση σεμιναρίου αυτοάμυνας» ή απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου. Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.