υποβολή προσφορών της δαπάνης: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ ΚΟΙΝ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΔΟΝΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : Σ. Μαργαρίτη
Τηλέφωνο: 2285360128
Email: smargariti@naxos.gov.gr

Προς:
Κ. Μιχάλη Δημάρη, ηλεκτρολόγο

Νάξος, 30/12/2022

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ ΚΟΙΝ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΔΟΝΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023-2024, στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών στη σχετική Μελέτη.
Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 20-6262.001, με ποσό ύψους 14.604,72€ , ως ακολούθως:

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ» ή αντί της υπεύθυνης δήλωσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου.
4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος με ελάχιστη απαίτηση επαγγελματικών προσόντων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας.

5. Δήλωση για τη σύμφωνη γνώμη με τις απαιτήσεις της σχετική Μελέτης

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.