υποβολή προσφορών της δαπάνης: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : Σ. Μαργαρίτη
Τηλέφωνο: 2285360128
Email: smargariti@naxos.gov.gr

Νάξος, 30/12/2022

Προς:
Κ. Τουλούπη Νικόλαο

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών στη σχετική Μελέτη.
Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 70-6262.019, με ποσό ύψους 17.087,50€, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μονάδα Μετρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας Δαπάνη ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΑ
Προεκτιμούμενες δαπάνες μισθοδοσίας Ημερομίσθιο 234,00            58,9 €      13.780,3 €      3.307,3 €          17.087,5 €
 ΣΥΝΟΛΑ      13.780,3 €      3.307,3 €          17.087,5 €Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ή αντί της υπεύθυνης δήλωσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου
4. ΚΑΔ (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης, όπως αναφέρονται στη Μελέτη, ΚΑΔ 42.11.20.03 Κατασκευαστικές εργασίες δημιουργίας, συντήρησης, σήμανσης κλπ ατραπών και μονοπατιών, ή 43.29.12 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων)
5. Δήλωση για τη σύμφωνη γνώμη με τις απαιτήσεις της σχετική Μελέτης
6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τα απαιτούμενα της Μελέτης

 

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.