ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νάξος 27/08/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                      Αρ.Πρωτ.: οικ. 1161
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                          Προς:
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων                          Κάθε ενδιαφερόμενο
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Το ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν στην απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία :
α) κτιρίων αθλητικών εγκαταστάσεων ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
β) κτιρίων μουσείων
γ) κτιρίων 1ου και 2ου Παιδικών Σταθμών
Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-126/24-08-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε στο πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου την προσφορά σας, μέχρι τις 28-08-2017 και ώρα 13:00.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαρούλης Μιχαήλ

Σχόλια are closed.