Ο Δήμος Νάξου και Μ. Κυκλάδων έχει θέσει ως προτεραιότητα και βασικό άξονα του σχεδιασμού του, τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στο πλαίσιο αυτό, επενδύει διαρκώς σε ψηφιακές τεχνολογίες, που διευκολύνουν την καθημερινότητα των Δημοτών, βελτιώνουν τη διοικητική του ικανότητα και υπηρετούν τη διαφάνεια και την εξωστρέφεια.

Πολύ σημαντικό τμήμα των παρεχόμενων από το Δήμο υπηρεσιών αποτελούν η υλοποίηση παρεμβάσεων, η ενημέρωση του κοινού, η χορήγηση στοιχείων, η γνωμοδότηση επί θεμάτων που προϋποθέτουν γνώση του θεσμικού καθεστώτος. Η Τεχνική Υπηρεσία, μεταξύ λοιπών αρμοδιοτήτων, καλείται σε καθημερινή βάση να ανταποκριθεί σε αιτήματα δημοτών και επαγγελματιών, άλλων υπηρεσιών του Δήμου, φορέων της κεντρικής διοίκησης, αλλά και να σχεδιάσει την ανάπτυξη και τις παρεμβάσεις στο νησιωτικό σύμπλεγμα, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφωμένη κατάσταση και τους διαθέσιμους πόρους.

Προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αρμοδιότητες αυτές, ο Δήμος έθεσε ως προτεραιότητες:

  • τη μετάβαση στην ψηφιακή διαχείριση,
  • την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας,
  • το συντονισμό και τη βελτίωση των εσωτερικών υπηρεσιακών διαδικασιών.

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε ένα σύγχρονο γεω-πληροφοριακό σύστημα (GIS) με αντικείμενο τη διαχείριση και διάχυση της διαθέσιμης ψηφιακής χωρικής πληροφορίας. Το σύστημα χρησιμοποιεί αποκλειστικά λογισμικά ανοικτού κώδικα, επιτυγχάνοντας τεράστια εξοικονόμηση πόρων, καθώς το κόστος κτήσης και αναβάθμισης αδειών λογισμικού είναι μηδενικό.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφόρηση αναφορικά με τη χωρική οργάνωση, τις υποδομές, το περιβάλλον. Η υποδομή περιλαμβάνει πάνω από 400 τεκμήρια τα οποία εμπίπτουν σε πλήθος θεματικών κατηγοριών, παρέχοντας πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδομένα και πρότυπα αρχεία μελετών. Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Γεωχωρικών Πληροφοριών, η οποία λειτουργεί ως η κύρια διεπαφή των χρηστών με την υποδομή.

Οι δυνατότητες θεματικής και λειτουργικής κλιμάκωσης του συστήματος είναι δυνητικά απεριόριστες και ο Δήμος με το συντονισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας θα εξακολουθήσει να επενδύει συστηματικά προς την κατεύθυνση της έξυπνης πόλης. Τα στοιχεία που θα συλλέγονται (εργασίες πεδίου, μελέτες κ.λπ.) θα ενημερώνουν το σύστημα, με στόχο τη διεύρυνση του περιεχομένου και την ανάπτυξη ενός, κεντρικού σημείου πληροφόρησης.

Με γνώμονα τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων από τη λειτουργία του συστήματος, προγραμματίζει και την πραγματοποίηση δράσεων εξωστρέφειας. Στόχος είναι η ενημέρωση των στελεχών του, των δημοτών και επαγγελματιών για τις δυνατότητες, τα οφέλη και τις προοπτικές του συστήματος, καθώς και να λάβει προτάσεις και σχόλια για βελτιώσεις, εμπλουτισμό κ.λπ.

Η εφαρμογή τίθεται σε δοκιμαστική λειτουργία και είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση: https://naxos.getmap.gr/