Φυτο-υγειονομική εξυγίανση πλατάνων Βρύσης Δημοτικής Κοινότητας Δανακού Δήμου Νάξου και ΜΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης                                                                   Προς:
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής& Ανάπτυξης                                         ΚΕΦΑΛΑ ΝΙΚΗ – Γεωπόνος
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300                                                          Αγ. Παρασκευή Αττικής
Πληροφορίες : Τριανταφύλλου Νεκταρία                                                        Τηλ.:6944945919
Τηλέφωνο: 2285360138                                                                      Ηλ.ταχ.:niki.kefala@greenfox.gr
Email: ntri@naxos.gov.gr

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για κατεπείγουσα εκτέλεση της υπηρεσίας Φυτο-υγειονομική εξυγίανση πλατάνων Βρύσης Δημοτικής Κοινότητας Δανακού Δήμου Νάξου και ΜΚ»
Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την άμεση υποβολή προσφοράς της δαπάνης: «Υπηρεσία φυτο-υγειονομικής εξυγίανσης πλατάνων Βρύσης Δημοτικής Κοινότητας Δανακού Δήμου Νάξου και ΜΚ», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος.

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 26.040,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2024, ως ακολούθως:

 

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Μον.

Μέτρ.

 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ

 ΜΟΝ.

 

 

ΔΑΠΑΝΗ

  1. Εργασίες φυτουγειονομικής εξυγίανσης πλατάνων Βρύσης Δανακού  τεμ 35 600,00 21.000,00
Σύνολο    καθαρής αξίας 21.000,00
ΦΠΑ 24%  5.040,00
Γενικό σύνολο δαπάνης 26.040,00

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της «παροχής υπηρεσιών δύο εργατών  για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας πρασίνου Δήμου Νάξου και ΜΚ»

 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

 

Σχόλια are closed.