ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
                                                                                 
Υφιστάμενα Δικαιώματα χρήσης νερού – Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 145893/2014 όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες σημείων υδροληψίας πηγές, πηγάδια ,γεωτρήσεις ,υποχρεούνται,μέχρι την 30ηΣεπτεμβρίου 2014, να υποβάλλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Ε.Μ.Σ.Υ. και μέχρι την 30η Ιανουαρίου 2015 ο ενδιαφερόμενος χρήστης κάθε ενεργού σημείου υδροληψίας ο οποίος δεν διαθέτει άδεια χρήσης νερού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υποχρεούται να προβεί σε υποβολή αίτησης για την χορήγηση ή ανανέωση της άδειας χρήσης νερού σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας.
Πληρ.:Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής  δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων τηλ. 2285360140, Ε.Σιδερή, Ν. Τριανταφύλλου.
                       
                                                   
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
               
    
                                                                                        

Σχόλια are closed.