ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
E-mail: pressnaxoy@gmail.com
Νάξος, 5/2/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Υφιστάμενα Δικαιώματα χρήσης νερού – Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας – ΚΥΑ 14506/2014.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 14506/2014 πρέπει να καταθέσετε στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων αίτημα εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας όλων των σημείων υδροληψίας ενεργών ή ανενεργών για τα οποία δεν έχει υποβληθεί αίτημα που να αφορά άδεια χρήσης νερού, ανανέωση άδειας χρήσης νερού ή άδεια υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης νερού, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Μαΐου 2014. Την αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. για τα ενεργά σημεία υδροληψίας ακολουθεί υποχρεωτικά αίτηση για την χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας χρήσης νερού με καταληκτική ημερομηνία την 30η Σεπτεμβρίου 2014.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Κ.Υ.Α. 145026/2014 στους παραβάτες επιβάλλεται από το Γενικό Γραμματέα της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόστιμο από 1.000 έως 5.000 € ανάλογα με το μέγεθος της απολήψιμης ποσότητας ύδατος, τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της  Κ.Υ.Α. 145026/2014 αναφέρουμε επιγραμματικά ότι από την ημερομηνία που θα τεθεί σε λειτουργία το Ε.Μ.Σ.Υ. με διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας και έγκρισης έργου ή δραστηριότητας σε ακίνητο που πραγματοποιείται ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί υδροληψία θα απαιτείται υποχρεωτικά το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. Αντίστοιχα ισχύουν και για οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη, ιδιωτικό συμφωνητικό ή μίσθωση του εν λόγω ακινήτου.
Πληρ.:Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής  δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων τηλ. 2285360140

Σχόλια are closed.