Φιλοξενία στο διαδικτυακό τόπο και συνδρομή του domain name truenaxos.com και NAXOS.GR

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Προς: CS-Cart Hellas

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς της δαπάνης «Φιλοξενία στο διαδικτυακό τόπο και συνδρομή του domain name truenaxos.com και NAXOS.GR»

Διά της παρούσης ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφοράς της δαπάνης «Φιλοξενία στο διαδικτυακό τόπο και συνδρομή του domain name truenaxos.com και NAXOS.GR», εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποστολή της παρούσης.

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 589,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ 00-6452, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ
Ετήσιο κόστος φιλοξενίας truenaxos.com 450,00
Domain name naxos.gr 25,00
Μερικό σύνολο 475,00
Φπα 24% 114,00
Τελικό σύνολο 589,00

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) του δ/ντος συμβούλου ή οικονομικού διαχειριστή που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης Φιλοξενία στο διαδικτυακό τόπο και συνδρομή του domain name truenaxos.com και NAXOS.GR» ή απόσπασμα ποινικού μητρώου, και αντίγραφο ταυτότητας

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.