Φιλοξενία συμμετεχόντων στο πλαίσιο πραγματοποίησης του 33ου συνεδρίου ομοσπονδίας κινηματογραφικών λεσχών Ελλάδος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                 Νάξος 04/06/2021
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                   Αρ. πρωτ. 8943/2021
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

 

Προς:
1. Παπαδόπουλο Ευάγγελο
Αρτοποιεία – Ζαχαροπλαστική – Catering
ΤΗΛ 2285023116
randevoucatering@yahoo.gr
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α

2. ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΩΡΓΟ
ΤΗΛ 2285026677
info@absolutconcept.gr
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β

3. Ζas Travel
ΤΗΛ. 2285023330
info@zastravel.com
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση με τίτλο «Φιλοξενία συμμετεχόντων στο πλαίσιο πραγματοποίησης του 33ου συνεδρίου ομοσπονδίας κινηματογραφικών λεσχών Ελλάδος».
Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/ 16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έχει ως εξής:
ΤΜΗΜΑ Α
Παροχή 2 catering:
Πρωινό 100 άτομα Χ 5,32 €
Γεύμα 100 άτομα Χ 9,66 €
Για το ΤΜΗΜΑ Α ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ (1.498,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ Β
10 Banner 620 € (Υλικό: Μουσαμάς, Διάσταση 2Χ1μ)
500 Αφίσες 372 € (Χαρτί: 150gr velvet)
2000 Προγράμματα 992 € (Διάσταση: κλειστό Α5, Χαρτί: 150gr velvet, Σελίδες: 8, Βιβλιοθεσία: Καρφίτσα)
10 Πλακέτες 496 € (Υλικό: Ξύλινη βάση και χάραξη σε darwing)
Για το ΤΜΗΜΑ B ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (2.480,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ Γ
60 ατομικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια και 4 εισιτήρια Ι.Χ. (Πειραιάς-Νάξος-Πειραιάς).
Για το ΤΜΗΜΑ Γ ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των χιλίων οχτακοσίων τριάντα επτά ευρώ (1.837,00 €) (ΦΠΑ 0%).
Το σύνολο των ανωτέρω δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 5.815,00 ευρώ και θα βαρύνουν τον κωδικό ΚΑ: 00-6433, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-996/04-06-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως τις 10-06-2021 και ώρα 11:00.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Υλικού-Εξοπλισμού-Υπηρεσιών

Σταμάτης Βερύκοκκος
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών

Σχόλια are closed.