ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Ανάπτυξη στάσεων με Φωτιστικά Σώματα τροφοδοτούμενα από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία των Αστικών γραμμών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων" με κωδικό MIS 352363
Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη" ,
Άξονας Προτεραιότητας  01 : "Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής –  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ".

Συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για επιλογή αναδόχου του έργου: «Ανάπτυξη στάσεων με Φωτιστικά Σώματα τροφοδοτούμενα από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία των Αστικών γραμμών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» της ενταγμένης πράξης με κωδικό MIS 352363 στο Ε. Π. "Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη".      

Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πενήντα οκτώ (58) αυτόνομων συστημάτων φωτισμού στάσεων (αστικών λεωφορείων), τα οποία θα τροφοδοτούνται αποκλειστικά από φωτοβολταϊκή συστοιχία (ΦΒ) εγκατεστημένη στην οροφή της στάσης, που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του δικτυού στάσεων αστικής συγκοινωνίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Οι στάσεις αυτές θα είναι εφοδιασμένες με αυτόνομα φωτιστικά τεχνολογίας LED, φωτοβολταϊκά panels, συσσωρευτές, ρυθμιστές-ελεγκτές φόρτισης και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό Α.Π.Ε. καθώς και τον μεταλλικό ιστό (πλαίσιο) της στάσης.

Τόπος εκτέλεσης εργασιών:  Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριών χιλιάδων οκτώ ευρώ (103.008,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. [προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 88.800,00 € – ΦΠΑ (16%): 14.208,00 €] και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ07580221.

Τα αναλυτικά τεύχη που συνοδεύουν την Προκήρυξη διατίθενται από το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ,  Τ.Κ. 84300, πληροφορίες κ. Τριαντάφυλλος Μιχαήλ, τηλ. 2285360126 & email: naxos@naxos.gov.gr ) τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται, μέσω Διαδικτύου στη http://www.e-naxos.eu σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη, μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Ταχ. Δ/νση: χώρα Νάξου, Δημαρχείο) και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier), αφού πρώτα υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: Δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή, και εγκριθεί από το φορέα χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ομαλής υλοποίησης του έργου.

ΝΟΜΙΚΟ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η υπ' αριθ. 11389/3/1993 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε & ισχύει, ο Ν. 2286/95 "Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" & το Π. Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ150/Α/2007) συμπληρωματικώς εφαρμοζόμενο και εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με τον ΕΚΠΟΤΑ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:
o    είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
o    είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)ή
o    είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή
o    είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή
o    έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών
τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις σχετικές παραγράφους (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής) της διακήρυξης.

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 08/07/ 2014 και ώρα 12:00 (ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών) στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Ταχ. Δ/νση: Χώρα Ναξου, Νάξος, Τ.Κ. 84300) από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με το σχετικά άρθρα των όρων της διακήρυξης.

Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού της παρούσας περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 5.150,40 Ευρώ. Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Προσφορές για μέρος του έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Λοιπές πληροφορίες: Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Συνημμένα Αρχεία

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Σχόλια are closed.