ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδ.: 843 00

Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου

Τηλ.: 22853 60178

Fax: 22850 29249

E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Προς:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας που αφορά στον καθαρισμό και τη φύλαξη μοκετών παιδικών σταθμών.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Στον καθαρισμό 1 μοκέτας του 1ου Παιδικού Σταθμού διάστασης 8 τ.μ.

8 τ.μ. Χ 4,90 € = 39,20 ευρώ συμπερ/νου Φ.Π.Α.

Β. Στη φύλαξη των μοκετών (το αργότερο μέχρι 10 Δεκεμβρίου) που καθαρίστηκαν σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ. 13806/18-08-2020 πρόσκληση υποβολής προσφοράς ήτοι 80,18 τ.μ. μοκετών καθώς και την ανωτέρω μοκέτα.

Συνολικά 88,18 τ.μ. Χ 0,62 € = 54,67 ευρώ συμπερ/νου Φ.Π.Α.

Η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών 93,87 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), σε βάρος του Κ.Α. 15- 6162.007 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1245/24-08-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Μαζί με την προσφορά σας, να κατατεθούν απαραίτητα οι ΚΑΔ της επιχείρησης σας μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet, προκειμένου να διαπιστώνεται αν αντιστοιχούν στην συγκεκριμένη προμήθεια/υπηρεσία.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ή στο e-mail: prot@naxos.gov.gr σε μορφή pdf, έως τις 31-08-2020 και ώρα 10:00.

 

 

 

Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

 

Σταμάτης Βερύκοκκος

Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών

 

Σχόλια are closed.