ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ       
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια χημικών υλικών 2010 Δήμου Νάξου, για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ύδρευσης & αποχέτευσης για το έτος 2010, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 93.955,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 15%, και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 13/05/2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης αξίας (με Φ.Π.Α.) των προϊόντων για τα οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου (τηλ. 22853-60100) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Συνημμένα έγγραφα:

Διακήρυξη
Μελέτη
Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Προσφοράς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ         κ.α.α.
Τσαγκλής Χαράλαμπος      Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.