ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ&               Νάξος, 17/04/2014  
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ           Αρ. Πρωτ.: 5293
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
««Χημικά ύδρευσης αποχέτευσης» ΕΤΟΥΣ 2014
του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        
Προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια «Χημικά ύδρευσης αποχέτευσης» ΕΤΟΥΣ 2014, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 42.949,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%) και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 30/04/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης αξίας (με Φ.Π.Α.).
Τα έξοδα δημοσίευσης, του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών (τηλ. 22853-60121) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.
o Αντιδήμαρχος
Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.