ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νάξος, 08/08/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                               Αρ. Πρωτ.: 13758
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ&
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
«Χημικά ύδρευσης αποχέτευσης»
2014-2015 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        
Προκηρύσσει Νέο Ανοικτό  Διαγωνισμό για την προμήθεια «Χημικά ύδρευσης αποχέτευσης» 2014 – 2015, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 162.221,36€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%) και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 26/08/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης αξίας (με Φ.Π.Α.).
Τα έξοδα δημοσίευσης, του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών (τηλ. 22853-60121) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Διακήρυξη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.
o Αντιδήμαρχος
Αργύριος Ανεβλαβής

Σχόλια are closed.