ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ&
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                   Νάξος, 30/09/2014 
                                                Αρ. Πρωτ.: 18314
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χημικά ύδρευσης αποχέτευσης» 2014του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        
Προκηρύσσει Ανοικτό  Διαγωνισμό για την προμήθεια «Χημικά ύδρευσης αποχέτευσης» Έτους 2014, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 38.314,80€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%) και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 15/10/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης αξίας (με Φ.Π.Α.).
Τα έξοδα δημοσίευσης, του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών (τηλ. 22853-60121) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.
o Αντιδήμαρχος
Αργύριος Ανεβλαβής

Σχόλια are closed.