Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 Ο Δήμαρχος Νάξου                                                         Νάξος 09-05-2011

Έχοντας υπόψη:                                                     Αρ.πρ:4861

  1. Την αριθμ. Κ.Υ.Α. 1038460/2439/Β0010/15-04-2009 (Φ.Ε.Κ. Β792/29-04-2009),
  2. Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285/Α/2001),
  3. Το Π.Δ. 270/81 (Φ.Ε.Κ. Α΄77/30-03-81),
  4. Το Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006),
  5. Τις υπ' αριθμ. 31 και 88/2011 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,
  6. Την υπ' αριθμ. 42/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

Διακηρύττει ότι, ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων θα διεξάγει φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής με τους εξής όρους:

Άρθρο 1. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την 23η του μήνα Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00 – 12:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Άρθρο 2. Τα προς παραχώρηση χρήσεως τμήματα κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Άρθρο 3. Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσεως ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και λήγει την 31-10-2012, οπότε και ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τον παραχωρηθέντα χώρο.

Άρθρο 4. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας κατά την ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Ø      Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο.

Ø      Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία.

Ø      Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς τούτου υπολογιζόμενου για ένα έτος μίσθωσης, η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόμενους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα παραμείνει στην υπηρεσία μέχρι κατακυρώσεως της δημοπρασίας, οπότε θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε υπολογιζόμενου για ολόκληρο το χρόνο της μίσθωσης (διετής) για την εξασφάλιση της εγκαίρου και εντός των οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.

Τα ποσά των εγγυητικών επιστολών ανά τμήμα για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζονται ως εξής:

α. ευρώ διακόσια (€ 200,00) για το τμήμα 100 τ.μ. αιγιαλού στο μέσον της παραλίας του Αγίου Προκοπίου δημοτικής κοινότητας Αγίου Αρσενίου.

β. ευρώ διακόσια (€ 200,00) για το τμήμα 100 τ.μ. αιγιαλού από το ξενοδοχείο ΠΛΑΖΑ μέχρι τα όρια της τοπικής κοινότητας Σαγκρίου εκτός του όρμου Καρρά τοπικής κοινότητας Βίβλου.

γ. ευρώ εκατό (€ 100,00) για το τμήμα 50 τ.μ. αιγιαλού στο μέσον της παραλίας Παναγιάς Παρθένας τοπικής κοινότητας Σαγκρίου.

δ. ευρώ εβδομήντα (€ 70,00) για το τμήμα 30 τ.μ. στο άκρο της παραλίας 100 μ. από τα δυτικά της παραλίας Παναγιάς Παρθένας τοπικής κοινότητας Σαγκρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερα του ενός τμήματα θα πρέπει να προσκομίσουν στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τις αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές ως ορίζεται παραπάνω.

Ø      Βεβαίωση από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπολοίπους εταίρους, αν είναι εταιρεία).

Ø      Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), για χρέη προς το δημόσιο του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπολοίπους εταίρους, αν είναι εταιρεία).

Ø      Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και αντίγραφο ποινικού μητρώου του συμμετέχοντος.

Ø      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Ø      Πληρεξούσιο.

Άρθρο 5. Τα τμήματα κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής είναι τα εξής:

α. Τμήμα 100 τ.μ. αιγιαλού στο μέσον της παραλίας του Αγίου Προκοπίου δημοτικής κοινότητας Αγίου Αρσενίου,
Β. Τμήμα 100 τ.μ. αιγιαλού από το ξενοδοχείο ΠΛΑΖΑ μέχρι τα όρια της τοπικής κοινότητας Σαγκρίου εκτός του όρμου Καρρά τοπικής κοινότητας Βίβλου, 
γ. Τμήμα 50 τ.μ. αιγιαλού στο μέσον της παραλίας Παναγιάς Παρθένας τοπικής κοινότητας Σαγκρίου και
δ. Τμήμα 30 τ.μ. στο άκρο της παραλίας 100 μ. από τα δυτικά της παραλίας Παναγιάς Παρθένας τοπικής κοινότητας Σαγκρίου.

Οι παραπάνω χώροι θα δημοπρατηθούν ξεχωριστά ο καθένας.

Άρθρο 6. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για το ετήσιο αντίτιμο χρήσεως ορίζονται ποσά ως εξής:

α. ευρώ δύο χιλιάδες (€ 2.000,00) για το τμήμα 100 τ.μ. αιγιαλού στο μέσον της παραλίας του Αγίου Προκοπίου δημοτικής κοινότητας Αγίου Αρσενίου.
β. ευρώ δύο χιλιάδες (€ 2.000,00) για το τμήμα 100 τ.μ. αιγιαλού από το ξενοδοχείο ΠΛΑΖΑ μέχρι τα όρια της τοπικής κοινότητας Σαγκρίου εκτός του όρμου Καρρά τοπικής κοινότητας Βίβλου.
γ. ευρώ χίλια (€ 1.000,00) για το τμήμα 50 τ.μ. αιγιαλού στο μέσον της παραλίας Παναγιάς Παρθένας τοπικής κοινότητας Σαγκρίου και
δ. ευρώ επτακόσια (€ 700,00) για το τμήμα 30 τ.μ. στο άκρο της παραλίας 100 μ. από τα δυτικά της παραλίας Παναγιάς Παρθένας τοπικής κοινότητας Σαγκρίου.

Άρθρο 7. Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει τούτο, προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, αφού παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο, άλλως θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό δικό του.

Άρθρο 8. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως, προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

Άρθρο 9. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της παραχώρησης χρήσεως.

Άρθρο 10. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 11. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης και κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

Άρθρο 12. Το αντίτιμο χρήσεως θα καταβληθεί στο ταμείο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ως εξής:

Για το έτος 2011 αμέσως με την υπογραφή της σύμβασης το ½ του ετησίου μισθώματος και το υπόλοιπο ½ θα καταβληθεί έως την 15η Αυγούστου 2011.

Μισθωτήριο συμβόλαιο υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη αφού καταβληθεί εφ' άπαξ το ½ του ετησίου μισθώματος.

Για το έτος 2012 θα καταβληθεί το ½ του ετήσιου μισθώματος έως την 15η Ιουνίου 2012 και το υπόλοιπο ½ του ετήσιου μισθώματος έως την 15η Αυγούστου 2012.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δόσεων ο μισθωτής βαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις. 

Άρθρο 13. Απαγορεύεται ο συμψηφισμός του ανταλλάγματος με την οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών από τον μισθωτή προς το Δήμο.

Άρθρο 14. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του μισθωτή στον παραχωρηθέντα χώρο πριν τη σύναψη της μίσθωσης, καθώς και η παραμονή αυτού μετά τη λήξη αυτής.

Άρθρο 15. Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και πρόωρη λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Άρθρο 16. Ο χρήστης υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του παραχωρημένου χώρου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το χώρο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 17. Ο χρήστης υποχρεούται όταν λήξει η διάρκεια της παραχώρησης να παραδώσει τον παραχωρηθέντα χώρο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποκατάσταση κάθε φθοράς, βλάβης ή ζημίας, πέρα από τη συνήθη χρήση. Ο Δήμος μπορεί να ζητήσει μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου χρήσης την επαναφορά των πραγμάτων στον πρότερη κατάσταση.

Άρθρο 18. Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση ή η περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τους μισθωτές με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε, με ή χωρίς αντάλλαγμα.

Άρθρο 19. Ο χρήστης δεν αντλεί κανένα δικαίωμα από μισθωτική σύμβαση αφού πρόκειται για απλή παραχώρηση χρήσεως αιγιαλού του Ν. 2971/2001 και όχι για μίσθωση.

Άρθρο 20. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, όπως η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κλπ), καθώς και η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κλπ.

Άρθρο 21. Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων, επιγραφών, ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ, καθώς και κάθε είδους μη προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα (ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα – τέντες κλπ).

Άρθρο 22. Η μέγιστη κάλυψη χρήσης να μην υπερβαίνει το 50% του μεταβιβαζόμενου χώρου, ώστε να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής πλάτους τουλάχιστον δύο (2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.

Άρθρο 23. Να μην τίθεται θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των μισθωτών που ασκούν ομοειδή δραστηριότητα.

Άρθρο 24. Να μην δημιουργούνται θέματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος από την άσκηση της δραστηριότητας.

Άρθρο 25. Ο χρήστης θα χρησιμοποιεί τον παραχωρούμενο χώρο, κατά τρόπο που να μην παραβιάζεται ο προορισμός του ως κοινόχρηστος.

Άρθρο 26. Ο χρήστης υποχρεούται άμεσα και με δική του ευθύνη και έξοδα να τοποθετήσει καλαίσθητα δοχεία απορριμμάτων και να διατηρεί κατά τη διάρκεια χρήσης του αιγιαλού την ακτή και τον περιβάλλοντα χώρο καθαρό και ευπρεπή.

Άρθρο 27. Ο χρήστης υποχρεούται σε ανάρτηση ξύλινης καλαίσθητης ενημερωτικής πινακίδας, εκτός των κοινοχρήστων χώρων, στην οποία θα αναγράφεται η τιμή ενοικίασης των θαλασσίων μέσων αναψυχής, το όνομα του υπευθύνου μισθωτού, καθώς και το τηλέφωνο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υποχρεωτική χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας).

Άρθρο 28. Απαραίτητη η ευπρεπής εμφάνιση και η καλή συμπεριφορά των χρηστών και του υπαλληλικού προσωπικού αυτών προς τους επισκέπτες – τουρίστες του κάθε χώρου.

Άρθρο 29. Απαγορεύεται αυστηρά, σε όλη τη διάρκεια της χρήσης η τοποθέτηση στον παραχωρούμενο χώρο, αντικειμένων ξένων προς τη χρήση.

 Άρθρο 30. Απαγορεύεται η  χρήση  αυτοκινήτου μέσα στις παραλίες για μεταφορά διαφόρων  αντικειμένων  πλην της έναρξης χρήσης και λήξης κάθε θερινής περιόδου.

Άρθρο 31. Ο χρήστης οφείλει να δέχεται τον έλεγχο του Δήμου για την εξακρίβωση της τήρησης των όρων της παραχώρησης χρήσεως.

Άρθρο 32. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της παραχώρησης, με υπαιτιότητα του χρήστη, αυτός υποχρεούται στην καταβολή όλου του αντιτίμου που αφορά στον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τη λήξη της χρήσης.

Άρθρο 33. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην επιστροφή ή στη μείωση του αντιτίμου χρήσεως, ούτε έχει ευθύνη για τυχόν άρνηση των δημοσίων αρχών να χορηγήσουν οποιαδήποτε άδεια στον χρήστη.

Άρθρο 34. Η τυχόν ανάκληση της παραχώρησης προς τον Ο.Τ.Α. συνεπάγεται αυτοδικαίως και την ανάκληση όλων των παραχωρήσεων, που έχουν συντελεστεί βάσει αυτής.

Άρθρο 35. Τα τέλη χαρτοσήμου κ.λ.π. βαρύνουν το χρήστη.

Άρθρο 36. Η  μη  τήρηση  όλων  των  παραπάνω  όρων από πλευράς του χρήστη, οι οποίοι  όροι  συμφωνούν όλοι ως ουσιώδεις, όταν αυτό διαπιστωθεί από το Δήμο  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων θα  επιφέρει  την καταγγελία της παραχώρησης χρήσεως του χώρου  από  πλευράς  του  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων εις βάρος των χρηστών και την πρόωρη λήξη της χρήσης. Επίσης σε περίπτωση που διαπιστωθούν καταπατήσεις των κοινοχρήστων χώρων ή αυθαίρετες επεμβάσεις στους χώρους αυτούς, θα ενημερωθεί άμεσα η αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου η τελευταία να προβεί στη λήψη μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.  

Άρθρο 37. 
1) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο, εάν δεν παρουσιασθεί κατ' αυτήν πλειοδότης.

2) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ως και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 38. Ολόκληρη η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων των Δημοτικού Καταστήματος, στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου e-naxos.eu

Άρθρο 39. Η διενέργεια της δημοπρασίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ αριθμ. 1038460/2439/Β0010/09.                                                                         

Η παρούσα αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.