ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 17/12/2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 23488

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς όλους τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς όλους τους Προέδρους των Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
γ) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021,
δ) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
ε) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
στ) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
ζ) την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
η) την εγκύκλιο 60249/22-09-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
θ) την εγκύκλιο 69472/24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών,
καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 22 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ.μ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.
2. Καθορισμός δημοτικών τελών καθαριότητας–ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022 (υπ’ αριθμ. 510/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
3. Καθορισμός δημοτικών τελών ύδρευσης-αποχέτευσης για το έτος 2022 (υπ’ αριθμ. 509/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
4. Kαθορισμός δημοτικών τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2022 (υπ’ αριθμ. 513/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
5. Kαθορισμός δημοτικών τελών διαφήμισης για το έτος 2022 (υπ’ αριθμ. 512/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
6. Kαθορισμός δημοτικών τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2022 (υπ’ αριθμ. 511/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
7. Έγκριση ή μη παράτασης εκμίσθωσης Δημοτικού Σφαγείου στη θέση «Μύλος» της Κοινότητας Φιλωτίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
8. Έγκριση ή μη παράτασης εκμίσθωσης Δημοτικού Σφαγείου στη θέση «Ξηρόκαμπος» της Κοινότητας Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
9. Έγκριση ή μη παράτασης μίσθωσης ακινήτου στη θέση «Φουντάνα» Κοινότητας Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για χώρο στάθμευσης οχημάτων.
10. Έγκριση ή μη εκμίσθωσης Δημοτικού Κτιρίου Κοινότητας Δαμαριώνα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
11. Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Δονούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για εγκατάσταση μικροεπεκτατικού Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας.
12. Aναμορφώσεις χρηματοδοτούμενων έργων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, οικ. έτους 2021.
13. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
14. Λήψη απόφασης περί ψηφίσματος της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου, με τίτλο: «Χωροθέτηση και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.