ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Νάξος 25/05/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ.Πρωτ.: οικ. 411
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                                   Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                   Κάθε ενδιαφερόμενο
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια αθλητικoύ υλικού απαραίτητο για τις ανάγκες πραγματοποίησης των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού και για τον εξοπλισμό αγωνισμάτων του Στίβου, βόλλεϋ και μπάσκετ αλλά και ενόψει των αγώνων που λαμβάνουν χώρα στο ανοικτό και κλειστό Δ.Α.Κ. Νάξου, σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα, Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας.
Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 μετά την κατάθεση προσφορών και σχετικής πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά για μία τουλάχιστον από τις δύο (2) ομάδες που αναφέρονται στη σχετική μελέτη. Για κάθε ομάδα, πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθεί ξεχωριστή οικονομική προσφορά. Ανάδοχος για κάθε ομάδα θα αναδειχθεί αυτός με τη χαμηλότερη προσφορά.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά (14.187,88€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθ. Α-22/24-05-2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε στο πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου την προσφορά σας, μέχρι τις 01-06-2018 και ώρα 11:00.
Για προσφορές με αξία ανώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Σχόλια are closed.