ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Νάξος 22/06/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                       Αρ.Πρωτ.: οικ. 656
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                            Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης           Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 16η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 26/06/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2018.
2. Έγκριση και ορισμός εισόδου στο Θεατρικό Μουσείο Ιάκωβος Καμπανέλλης για το έτος 2018.
3. Έγκριση και ορισμός εισόδου για τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν στο Θεατρικό Μουσείο Ιάκωβος Καμπανέλλης για το έτος 2018.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.