ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΝΑΞΟΣ 28-06-2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ: 9977
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ προϋπολογισμού –Λογιστηρίου
& Προμηθειών
Πληροφορίες: Γ.Μανδηλαρας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2285360153
ΦΑΧ:22850-23570

Προς Kάθε ενδιαφερόμενο

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ >> .

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκειμένου να αναθέσει με απευθείας την Προμήθεια Ασφαλτομίγματος Οδοποιίας »ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ βάσει της τεχνικής μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον καταθέτοντας Κλειστή σε φάκελο την οικονομική σας προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την Τρίτη 03-07-2018 και ώρα 14:00 πμ.Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 14.999,04 € μαζί με το Φ. Π. Α 24%. για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχει
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση με απόφαση του Δημάρχου στον εν λόγο προμηθευτή ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη προσφορά. Τα υλικά αναγράφονται στην Τεχνική περιγραφή –προδιαγραφές που ακολουθεί και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης
Η δαπάνη αφορά την προσφορά για το σύνολο της προμήθειας όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική μελέτη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για μεμονωμένα υλικά .
Ο ανάδοχος που θα προκύψει ,υποχρεούται στην προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης προκειμένου για την υπογραφή της σύμβασης (5% της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ).

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.Υπεύθυνη δήλωση περί της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (παρέχεται στην ιστοσελίδα του Δήμου)
2. Φορολογική Ενημερότητα
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα
Στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.e-naxos.eu/, έχουν αναρτηθεί τα σχετικά με την προμήθεια στοιχεία.
Ο Δήμος Νάξου & Μ.Κ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

O Δήμαρχος
α/α

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.