ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφ.: Τριανταφύλλου Νεκταρία
Τηλέφωνο: 2285360138
FAX: 22850-23570

Νάξος: 28/12/2018
Αρ. Πρωτ.:23116

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

( Συνοπτικό)Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019, »σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 42.269,12€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αρ 280/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ΑΔΑ :Ω0ΤΡΩΚΗ-ΗΓΥ
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10.00π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Νάξου που βρίσκεται στην Χώρα της Νάξου.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων , Τ.Κ. 84300 , Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού και έως 15.00μμ.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και η μελέτη είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».
Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.