ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Νάξος, 03/05/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                            Αρ. Πρωτ. – Οικ. 7045 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α 4ης/30-04-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης
6/2019

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απόφασης

Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2019. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:
Τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2019, δεδομένου ότι κατά το έτος αυτό θα είναι σε ισχύ μία (1) παραγωγική άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου νωπών αλιευμάτων και δύο (2) άδειες Άσκησης υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου με αντικείμενο δραστηριότητας κινητή Καντίνα, η μία (1) στο Καλαντό Φιλωτίου και η άλλη μία (1) στον Πάνερμο Απειράνθου και μία (1) άδεια Άσκησης Υπαίθριου Πλανοδίου Εμπορίου – με αντικείμενο δραστηριότητας κινητή Καντίνα, ως κάτωθι:
Α) ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ (συνολικά πέντε (5) θέσεις)
• Πέντε (5) θέσεις Στάσιμου Υπαίθριου Εμπορίου στη Δ.Κ. Χώρα Νάξου, μη Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Β) ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ (συνολικά τριάντα πέντε (35) θέσεις)
• Δεκαπέντε (15) θέσεις στο χώρο των πρώην οικοπέδων της Αεροπορίας της Χώρας Νάξου.
• Είκοσι (20) θέσεις στη «Πλατεία Κάτω Γεφύρι», Φιλοτίου Νάξου, απέναντι από το φούρνο του Μουστάκη Εμμανουήλ (μόνο για τυροκομικά προϊόντα).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.