Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για προμήθεια κεντρικού Η/Υ & λογισμικού προγραμματισμού στον ΒΙΟΚΑ Χώρας Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                           Νάξος 3-7-2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                     Αρ. πρωτ.10932
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
Πληρ. : Μιχάλης Τριαντάφυλλος
Τηλέφωνο: 2285360126                                                                                                 Προς: ΑΚΑΤΤ Α.Ε.
FAX: 2285023570

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Προμήθεια κεντρικού Η/Υ & λογισμικού προγραμματισμού στον ΒΙΟΚΑ Χώρας Νάξου»

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: Προμήθεια κεντρικού Η/Υ & λογισμικού προγραμματισμού στον ΒΙΟΚΑ Χώρας Νάξου από Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 έως και Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 και ώρα 14.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 7.812,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.