Συντήρηση κεντρικών συστημάτων θέρμανσης σχολείων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                        Νάξος, 05/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                     Αρ. Πρ.: 19788
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                             
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                                                 Προς:
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                                                                                                         Ανεβλαβή Γ. Ελευθέριο
Πληροφορίες : Mάρθα Βαλτάσσαρ                                                                                                                                 Υδραυλικές Εργασίες
Τηλέφωνο: 2285360156                                                                                                                                                    Μέλανες Νάξου
FAX: 22850-23570                                                                                                                                                             Τ.Κ. 84 300 Νάξος

 

«Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : Συντήρηση κεντρικών συστημάτων θέρμανσης σχολείων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (για την σχολική περίοδο 2019– 2020) »

 

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 6.999,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥ Α-1367(ΑΔΑ:Ω2ΟΜΩΚΗ-ΘΔΑ) τα οποία θα κατανεμηθούν ως εξής: α)το ποσό των 2.900,00€ για το έτος 2019 και β) ποσό 4.099,80 € για το έτος 2020 βαρύνοντας τον Κ.Α 15-6262.002 του 2019 και τον Κ.Α 15-6262.002 του 2020 αντίστοιχα ,ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση κεντρικών συστημάτων θέρμανσης σχολείων του Δήμου για την σχολική περίοδο 2019– 2020», από σήμερα Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 έως και Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση
  2. Φορολογική Ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

 

                                                                                                                                          Ο Αντιδήμαρχος

 Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Συν/να

  1. Μελέτη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλια are closed.