Δαπάνη για την προμήθεια ξύλινων επιγραφών για την πρόσοψη του κτιρίου όπου στεγάζεται το Κέντρο Κοινότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 24/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρ.: 24043
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου Προς :Μιχαήλ Γεώργιο
Ταχ. Κώδικας: 84300 Absolut consept
Πληροφορίες : Οικονόμου Π. Χώρα Νάξου
Τηλέφωνο: 2285024844
e-mail: kk@naxos.gov.gr
«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την ακόλουθη δαπάνη, έως
και την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019, 10.00 π.μ.:
Δαπάνη για την προμήθεια ξύλινων επιγραφών για την πρόσοψη του κτιρίου όπου στεγάζεται το Κέντρο
Κοινότητας
ΚΑ: 60-7341.001
Η προσφορά θα περιλαμβάνει τις επιγραφές και την εγκατάσταση αυτών
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά
τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Παράλληλα, υπάρχει η πιθανότητα να ζητηθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα,
προκειμένου για τη σχετική εξόφληση:
1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των
ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.
Ο Δήμαρχος
κ.α.α
Εμμανουήλ Πολυκρέτης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.