Καταπολέμηση Κουνουπιών Δήμου Νάξου και ΜΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                        Νάξος: 30/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                      Αρ.Πρωτ.:24307
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &                                                                                                                              Δημόσια Σύμβαση Υπηρεσίας
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                        «      ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΚ                                                για την τετραετία 2020-  2023 »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Διακηρύττει
Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
για την Δημόσια Σύμβαση Υπηρεσίας : «Καταπολέμηση Κουνουπιών Δήμου Νάξου και
ΜΚ έτους για την τετραετία 2020 -2023 » (CPV:9092200-6)
Η Εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης είναι: 160.000,00 ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Η δαπάνη βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2019-
2023 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με ΚΑ: 70-6162.026
Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης είναι από 20 Μαρτίου -31 Οκτωβρίου εκάστου έτους από 2020-2023
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. συστημικός αριθμός 83692) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 3 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ. και καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους στις 24 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ. Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και αφορούν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν αποσταλεί σε έντυπη μορφή και να πρωτοκολληθούν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας. Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των € 3.200,00
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δώδεκα μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: www.e-naxos.eu. πληροφορίες κ. Τριανταφύλλου Νεκταρία, Αγγελή Παναγιώτα τηλ.: 2285360138-134
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Συνημμένα

Ο Δήμαρχος
Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.