Προμήθεια ανταλλακτικού εξοπλισμού & παροχής υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής για την πράξη «ΒΙΟΜΑ – Αποκεντρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων και Αξιοποίησή τους με χρήση εναλλακτικών και καινοτόμων συστημάτων επεξεργασίας» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                             Νάξος: 05-03-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                 Αριθ. Πρωτ.: 4432
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προκηρύσσει Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την «προμήθεια ανταλλακτικού εξοπλισμού & παροχής υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής για την πράξη «ΒΙΟΜΑ – Αποκεντρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων και Αξιοποίησή τους με χρήση εναλλακτικών και καινοτόμων συστημάτων επεξεργασίας» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 9.998,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας : Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων , Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300, NUTS : 422 , Τηλ. 2285360101, Πληροφορίες: Αικατερίνη Μαργαρίτη
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για κάθε τμήμα της προμήθειας. Τα προς προμήθεια είδη έχουν τους κωδικούς CPV : 30124150-0 (Φίλτρα μονάδων σύντηξης) και 50800000-3 (Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης). Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1 : «Προμήθεια ανταλλακτικού εξοπλισμού (φίλτρα μονάδων σύντηξης)», εκτιμώμενης αξίας 6.450,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 2 : «Παροχή υπηρεσιών για την επισκευή – συντήρηση των μικροβλαβών ξηραντήρων», εκτιμώμενης αξίας 806,45 €, πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 3 : «Παροχή υπηρεσιών για προληπτική συντήρηση κλαδοτεμαχιστή και πελλετοποιητή», εκτιμώμενης αξίας 806,45 €, πλέον ΦΠΑ 24%.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 9.998,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 8.062,90 – ΦΠΑ : 1.935,10€ ). Ως ημερομηνία λήξης της σύμβασης για όλα τα τμήματα, ορίζεται η 30η Απριλίου 2020.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Αριθμός Συστήματος : 89767.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ : 06/03/2020.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/03/2020 και ώρα 08:00 π.μ.
Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο σύστημα στο διαγωνισμό για κάθε τμήμα 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
Η Χρηματοδότηση θα γίνει από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A EΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 και θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ70-7135.201 οικονομικού έτους 2020 του προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μ. Κυκλάδων.
Πρόσβαση στα έγγραφα – Δημοσιεύσεις: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ιστότοπο του Δήμου e-naxos.eu. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στους ιστότόπους του Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ, του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον Ελληνικό τύπο.
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Λιανός

Συνημμένα έγγραφα

Σχόλια are closed.