«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή «Προμήθεια στολών του Ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας για το έτος 2020» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Νάξος, 30/04/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                        Αρ. Πρ.: 6692
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                          ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Βαλτάσσαρ Μάρθα
Τηλέφωνο: 2285360156
FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή «Προμήθεια
στολών του Ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας για το έτος 2020» του Δήμου Νάξου και
Μικρών Κυκλάδων

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 10.380,04 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
με την 6564/27.04.2020 Α-904 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ : ΩΩΔΔΩΚΗ-ΗΧ9), ο Δήμαρχος Νάξου &
Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή «Προμήθεια στολών του
Ειδικού Ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας για το έτος 2020», από σήμερα Πέμπτη 30.04.2020 έως
και Τετάρτη 06/05/2020 ώρα 15.00 μ.μ προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.

Προμήθεια στολών του Ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας : ενδεικτικού προϋπολογισμού
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 10.380,04 €

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.Φορολογική Ενημερότητα
2.Ασφαλιστική Ενημερότητα
3.Υπεύθυνη δήλωση που θα παραλαμβάνεται από το γραφείο μας.

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και
τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Συνημμένα Έγγραφα  ΕΔΩ 

 

Σχόλια are closed.