Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για « Λειτουργία , διαχείριση και προβολή θεατρικού Μουσείου Ιάκωβος Καμπανέλλης »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                              Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
« Λειτουργία , διαχείριση και προβολή θεατρικού Μουσείου Ιάκωβος Καμπανέλλης »
Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε
οικονομική προσφορά για «Λειτουργία , διαχείριση και προβολή θεατρικού Μουσείου
Ιάκωβος Καμπανέλλης» από Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 έως Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και
ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 9.920,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019
Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Η Προϊστάμενη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

Παναγιώτα Αγγελή
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Συνημμένο Έγγραφο

Σχόλια are closed.