ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Νάξος,  06-08-2020
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                            Αρ. Πρωτ.:  692
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Χώρα Νάξου                                                                                        ΠΡΟΣ:
Ταχ. Κώδικας:843 00                                                                                                            ΔΕΟΥΔΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Πληροφορίες:Ρωμανού Πετρούλα                                                                                   CYCLADES PRODUCTION
Τηλέφωνο:2285360136
e-mail;dke@naxos.gov.gr 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, μέχρι την Πέμπτη 13-08-2020, 10:00 π.μ.  για την δαπάνη «Υλοποίηση Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων». Η δαπάνη περιλαμβάνει τα κάτωθι:

A/A (τμήμα)

Περιγραφή είδους Ποσότητα ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

με  ΦΠΑ

Συνολική αξία

με ΦΠΑ

1 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 16-08-2020 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

1

3.348,00€ 3.348,00€
2

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 21-08-2020 ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ

1 3.658,00€ 3.658,00€
3

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΙΣ 24-08-2020 ΣΤΟ ΑΘΛΟΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΩΤΙΟΥ

1 4.960,00€

4.960,00€

ΣΥΝΟΛΟ

11.966,00€

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
  2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ.
Ο Πρόεδρος
Σέργης  Νικόλαος

Σχόλια are closed.