Συνδιοργάνωση του τουρνουά ποδοσφαίρου παίδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδ.: 843 00

Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου

Τηλ.: 22853 60178

Fax: 22850 29249

E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Νάξος 25/08/2020   ΑΠ 14356/2020

 

Προς:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στη «Συνδιοργάνωση του τουρνουά ποδοσφαίρου παίδων» σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Η ανωτέρω προμήθεια/υπηρεσία θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (2.195,88 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15-6472.007  του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1236/20-08-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος δύναται να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο μελέτης ή για το σύνολο κάθε ομάδας. Εάν υποβληθεί προσφορά για μέρος της ποσότητας μίας ομάδας, δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως αύριο 26-08-2020 έως τις 11:00.

 

Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

 

Ευάγγελος Κατσαράς

Συνημμένα:                                                                                                                       Αντιδήμαρχος

Τεχνική Έκθεση

 

 

Σχόλια are closed.