Ανακοίνωση Κλήρωσης 23.10.2020 Βελτίωση αγροτικής οδού στην Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                     Νάξος, 23/10/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση           : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας       : 84300
Τηλέφωνο             : 2285360106
FAX                      : 2285023570

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, Οριστικής Παραλαβής, Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Πέμπτη 29
Οκτωβρίου 2020, ώρα 09:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν:

την Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του κάτωθι έργου :

 

  • «Βελτίωση αγροτικής οδού στην Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».

 

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu)

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.
κ.α.α.

Φυρογένης Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Σχόλια are closed.